Internet skraćenice od E do M

Internet skraćenice i pojmovi N - W  A - D  ( link za pdf )

 

E
e-mail
Elektronska pošta, proces slanja, primanja i memorisanja poruka u digitalnom obliku, preko telekomunikacijskih uređaja. Ovim servisom se izvodi pismena komunikacija ljudi sa različitim tipovima računara i sa različitim operativnim sistemima. E-mail omogućava komunikaciju jedne osobe sa drugom, ili jedne osobe sa više drugih primalaca poruka. I pošiljalac i primalac imaju svoju e-mail adresu. Ona počinje korisničkim imenom. Zatim slijedi znak @ (kod, pri, majmunsko A, ludo A, engl. "at") i na kraju ime domena. Ne treba mešati e-mail adresu i URL adresu koja je web adresa i uvek počinje sa http://...

ethernet
Popularni, način povezivanja različitih tipova računara u lokalnu mrežu standardnim kablom. Ethernet je razvila firma "Xerox" i on može prenositi do deset miliona bita u sekundi (10 Mbs) sada su te brzine i do !1Gbs. Loša strana ovakvog povezivanja je što prekid u glavnom kablu može zaustaviti saobraćaj u velikim delovima mreže.

extranet
Proširenje unutrašnje mreže jedne firme (intraneta) preko Interneta na drugu manju, zatvorenu mrežu. Prvobitno se ovaj termin odnosio na sve delove jedne posebne mreže, koji se nalaze iza "vatrenog zida" (firewall) i kojima se pristupa preko Interneta.

F
flame
Plamen. Ljutito, žestoko, pa i uvredljivo pismo u elektronskoj pošti, npr. kao komentar na neki objavljeni članak. Ako se počnu razmenjivati elektronska pisma takvog sadržaja između dvije ili više osoba, nastaje plameni rat (flame war).

frames
Okviri su tehnika kojom se koriste kreatori web stranica kada žele sadržaj ekrana podeliti na više manjih prozora. Svaki taj manji prozor se naziva okvir(frame) i ponaša se kao posebna stranica. Prednost ovakvog dizajniranja je u tome što se jedan okvir može pregledati (scroll), dok za to vreme sadržaj drugih okvira miruje. Nedostatak je što neki web browseri ne podržavaju okvire.

frame relay
Širokopojasni (56 Kbps do 1,5 Mbps) standard, namijenjen za prenos podataka, a zasnovan na paketskoj komutaciji.

freeware
Softver na kojem postoje autorska prava ali je dozvoljeno njegovo besplatno korišćenje i kopiranje.(Vidi shareware).


FAQ
Uobičajena skraćenica za izraz Frequently Asked Questions (Često Postavljana Pitanja). To je deo sadržaja neke web strane, gdje se nalazi skup pitanja i odgovora koja posetioci često postavljaju.

firewall
Posebno napravljena softverska i (ili) hardverska prepreka koja se postavlja između lokalne mreže (npr. LAN u jednoj firmi) i Interneta. Njena namena je da zaštiti manju mrežu od upada hakera i drugih neautorizovanih "korisnika". Provereni podaci prolaze kroz ovaj "vatreni zid" u lokalnu mrežu, a sve ostale "zid" ne propušta.

FTP
(File Transfer Protocol). Protokol (skup standarda) za prenos datoteka između lokalnog i udaljenog računara, preko Interneta. Kreatori web stranica svoje radove prenose na server najčešće FTP programom.
G
GIF
(Graphical Interchange Format). Bitmapirani format grafičkih datoteka, koji je razvila firma "CompuServe". Često se koristi u kreiranju web stranica. Datoteke u ovom formatu imaju u svom nazivu nastavak .gif, relativno su male i brzo se učitavaju. U ovom formatu prave se datoteke u kojima su crteži, umetnički posteri i sve slike sa jasnom granicom među obojenim površinama. Specijalni oblici gif formata su: Animated GIF, Interlaced GIF i Transparent GIF.

H
hacker
U početku, ovaj termin se odnosio na dobrog poznavaoca računara, dizajnera, programera ili inženjera, koji je pravio izvanredne programe, više uživajući u praksi nego u teoriji. Danas se tim terminom označava osoba koja neovlašćeno upada u tuđi sistem radi preuzimanja, izmjene ili uništenja podataka u njemu.

Hertz, Hz
Jedinica mjere za frekvenciju. Jedan Hz ima periodičnu promenu kod koje se jedan celi ciklus izvrši za jednu sekundu. U Evropi je standard za struju 50 Hz, što znači da električna struja napravi 50 ciklusa u svakoj sekundi. U praksi se koriste i veće jedinice od osnovne: KHz, MHz i GHz. Ova jedinica je nazvana prema nemačkom naučniku Hajnrihu Hercu (Heinrich Hertz, 1857-1894), koji je otkrio i proučavao elektromagnetne polja.

hex, hexadecimal
Sistem brojanja koji, za razliku od nama uobičajenog, decimalnog, ima osnovu 16. U tom sistemu cifre su od 0 do 9, a zatim od A do F. Jednim bajtom se mogu predstaviti heksadecimalni brojevi od 00 do FF. Heksadecimalno označavanje brojeva često se primjenjuje u programiranju, npr. kod kodiranja boja za web stranice u RGB (red/green/blue) sistemu. Da bi se razlikovali od decimalnih brojeva, heksadecimalnim brojevima se dodaje sufiks "h", npr. 35h, A2h, FBh itd.).

home page
Prva, glavna ili ulazna stranica web sajta, ona koja se otvori kada u pretraživaču izaberete adresu. Na toj stranici se obično nalazi i sadržaj cijelog sajta i linkovi na druge strane.

HTML
(HyperText Markup Language). Sistem kodiranja, skup kodova koji se koristi za pravljenje i definisanje izgleda i funkcija web stranica. U ovom jeziku koriste se tagovi. To su oznake, postavljene u zagradama uz tekst, namenjene za kontrolu pozicioniranja i pravljenje lista, linkova, strukture, tabela, okvira... Njih prihvata web browser i interpretirajući ih, na ekranu prikazuje stranicu. HTML datoteke imaju ekstenziju .html ili .

http
(HyperText Transfer Protocol). Protokol za prenos hiperteksta. To je osnovni protokol, kojim se prenosi komanda serveru i kaže mu se koju stranu da pošalje klijentu. Adresiranje te strane počinje sa "http://", a zatim slijedi ime domena ili IP adresa.

hub
Centralna jedinica sa više priključaka (portova) u kojoj se spaja grupa računara na lokalnu mrežu. Obično se primjenjuje u zvezdastoj konfiguraciji. Postoje aktivne i pasivne hub jedinice.

hyperlink
Tekst ili grafika na web strani koji, kad se aktiviraju (obično pritiskom na desni klik miša), izazivaju skok na drugu stranu ili na drugi deo iste strane. Hiperlinkovi se obično pojavljuju kao podvučeni tekst drugačije boje.

hypermedia
Tehnologija koja omogućava efikasnu sistemsku integraciju dva ili više različitih tipova medija kao što su: tekst, zvuk, grafika i film…

hypertext
Poseban način prikazivanja teksta u kojem se klikom mišem na neke reči prelazi na drugu reč, stranu, poglavlje...

I
Internet
Najveća svjetska mreža računara koju čine sve manje mreže zajedno. Internet omogućuje milionima ljudi (i poslovnih organizacija), širom sveta, da međusobno komuniciraju i dele informacije. Dostupan je svakome ko ima računar, odgovarajući softver, modem i telefonsku liniju. Zasnovan je na TCP/IP protokolu. Kada se piše malim slovom, reč "internet" označava manju lokalnu mrežu računara sa zajedničkim komunikacijskim protokolom.

Intranet
Privatna, zatvorena, poslovna mreža računara sa istim (TCP/IP) komunikacijskim protokolom. Uobičajeno je da je, uz odgovarajuće sigurnosne mehanizme, povezana sa "spoljnim svijetom" - Internetom.

IP
(Internet Protocol). Internet protokol je skup pravila kojima se uređuje prenos podataka i paketa na Internetu.

IP address
IP adresa, 32-bitna adresa koja se dodjeljuje svakom računaru na Internetu. Sastoji se od 4 broja, između 0 i 255, koji su odvojeni tačkom, npr. 147.91.22.114

IRC
(Internet Relay Chat). Internet protokol koji omogućuje korisnicima iz celog sveta da se susreću i "četuju" u realnom vremenu, unoseći tekst preko tastature računara.

ISDN
(Integrated Services Digital Network). Potpuno digitalna tehnologija povezivanja na Internet, kojom se preko postojećih telefonskih linija omogućava prenos podataka, govora i video signala brzinom do 128 Kbps.

ISP
(Internet Service Provider). Organizacija koja omogućava korisnicima pristup Internetu.

J
Java
Programski jezik, sličan C++ jeziku, koji je razvila firma "Sun Microsystems". Svi računari na Internetu, nezavisno od operativnog sistema, mogu izvršavati programe napisane u ovom programskom jeziku. Mali Java programi, apleti, obogaćuju web stranice animacijama, kalkulacijama, različitim efektima i mogućnostima interaktivnog rada.

JavaScript
Jednostavan skriptni jezik. Razvila ga je firma "Netscape Communications", da bi bio ugrađivan u HTML dokumente radi povećanja dinamike na web stranicama.

JPEG
(Joint Photographic Experts Group). Veoma čest format grafičkih sadržaja na web stranicama. Za razliku od GIF datoteka, koje mogu prikazivati do 256 boja, JPEG datoteke mogu prikazati na jednoj slici i do 16 miliona boja. Veličina ovakve .jpeg ili .jpg datoteke može se smanjivati redukcijom detalja na slici.

L
LAN
(Local Area Network). Lokalna mreža računara, tipična za manje udaljenosti ili za poslovne zgrade.

link
Istaknuti tekst, dugme, grafički ili neki drugi objekat na web stranici, koji korisnici aktiviraju klikom miša radi prelaska na drugi deo strane, na drugu stranu ili bilo koji drugi sadržaj na Internetu.

linux
Besplatan, Unix-kompatibilan, 32-bitni operativni sistem, namenjen za rad na računarima, koji je 1991. godine razvio Linus Torvalds na helsinškom univerzitetu u Finskoj.

M
metafile
Grafički format u kojem su kombinovane karakteristike bitmapirane i vektorske grafike. Metafajlovi su CGM, Corel Draw CDR datoteke, encapsulated Postscript EPS datoteke, Adobe Illustrator, Word Perfect Graphics WPG datoteke, PICT i RTF.

meta tag
HTML tag u zaglavlju web strane koji sadrži neke informacije u vezi s tom stranicom. Može ih biti i više, a svaki sa različitim sadržajem. Primer: Meta tag se često koristi uz sledeće oznake: description, keywords, date, i copyright...

MIDI
(Musical Instrument Digital Interface). Digitalni interfejs muzičkih instrumenata. To je standardni format koji predstavlja kvalitetnu digitalnu formu zvuka muzičkih instrumenata. MIDI datoteka ima ekstenziju MID i može se postaviti kao muzička pratnja uz web stranu.

modem
Skraćenica od MOdulator/DEModulator. Uređaj koji omogućava komunikaciju između dva udaljena računara preko standardne telefonske linije. Odlazni signal iz računara u modemu se pretvara iz digitalnog oblika u analogni, a dolazni iz analognog u digitalni. Modem može biti u računaru (interni) ili izdvojen kao posebna jedinica pored računara (eksterni).

multimedia
Sposobnost računara da primjenom dva ili više različitih medija realizuje prezentacije ili analize. Primer su edukativni sadržaji ili enciklopedije na Internetu. Tu se kombinuje tekst, zvuk, animacije, pa i inserti iz filmova.